uITRON เป็นระบบปฏิบัติการทันเวลาทางด้านสมองกลฝังตัวที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น โดยมีต้นกำเนิดจาก

TRON Project 「The Real-time Operating system Nucleus」ของ Dr. Ken Sakamura. จุดประสงค์ของโปรเจคนี้ก็คือ

การเผยแพร่ความรู้ทางด้านระบบสมองกลฝังตัวให้เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยผ่านทางเอกสารการออกแบบ,

แพลทฟอร์มกลาง, ตัวระบบปฏิบัติการทันเวลา (RTOS) เพื่อเพิ่มจำนวนนักพัฒนาทางด้านระบบสมองกลฝั่งตัว

ในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น